Főoldal » Hírek » A 12. életévét be nem töltött gyermek nemi szervének ruhán keresztüli simogatása végrehajtandó szabadságvesztéssel büntetendő - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bíró­ság súlyo­sabb bün­te­tést sza­bott ki abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott a tíz­éves kis­lány nemi szer­vét ruhá­ján keresz­tül simogatta.

Az első fokon eljá­ró Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­méllyel sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­vel elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a cse­lek­mény súlyo­sabb, erő­szak­kal elkö­ve­tett­nek tör­té­nő minő­sí­té­sét, a vád­lott vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­sét, meg­ha­tá­ro­zott kör­ben fog­lal­ko­zás­tól és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát indítványozta.

Súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő ugyan­is a nő, a gyer­mek mel­lé­nek meg­fo­gá­sa, nemi szer­vé­nek simo­ga­tá­sa, ruhán keresz­tül is, ha az a nemi vágy fel­kel­té­sé­re, fenn­tar­tá­sá­ra vagy kielé­gí­té­sé­re irá­nyult vagy arra alkal­mas. A tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis cse­lek­mény pedig nem sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés­nek, nem sze­xu­á­lis vissza­élés­nek vagy sze­mé­rem­sér­tés­nek, hanem sze­xu­á­lis erő­szak­nak minő­sül. Fenn­áll a kap­cso­la­ti viszony, a fel­ügye­le­te alatt állás is, még ha rövid is az az idő­tar­tam, ami alatt az elkö­ve­tő meg­ha­tá­roz­hat­ja a sér­tet­től elvárt maga­tar­tást, vagy­is kis­ko­rú ese­tén gya­ko­rol­hat­ja mind­azon jogo­kat, ame­lyek az adott körül­mé­nyek között a szü­lőt illet­nék. Fenn­áll azon­ban az erő­szak­kal elkö­ve­tés is, mert egy­részt a tény­ál­lás sze­rint volt tény­le­ges fizi­kai erő­szak a vád­lott részé­ről, ami­kor a sér­tet­tet til­ta­ko­zá­sa elle­né­re átka­rol­ta és vissza­húz­ta, az ölébe ültet­te, más­részt a til­ta­ko­zó sér­tett átka­ro­lá­sa és ölbe húzá­sa erő­sza­kos maga­tar­tás, mivel ez a gyer­mek ese­té­ben lenyű­gö­ző erejű erő­szak­nak tekinthető. 

A másod­fo­kú bíró­ság ala­pos­nak talál­ta az ügyész­ség indít­vá­nyát, ezért a vád­lot­tat 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, mel­lék­bün­te­tés­ként 3 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.