Főoldal » Archív » A 180 milliós költségvetési csalás utolsó elkövetője is előkerült

A Somogy Megyei Főügyész­ség koráb­ban tájé­koz­ta­tást adott arról, hogy vádat emelt külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és magán­ok­irat hami­sí­tás vét­sé­ge miatt négy vád­lot­tal szemben.

A vád­lot­tak a Somogy megyei szék­he­lyű vál­lal­ko­zá­suk részé­re 2012. évben úgy nyúj­tot­tak be pályá­za­tot mun­ka­hely terem­tő beru­há­zás támo­ga­tá­sá­ra, hogy a pályá­zat meg­va­ló­sí­tá­sa szán­dé­kuk­ban nem állt. A vád­lot­tak célja a 180 mil­li­ós támo­ga­tá­si összeg jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se volt a Somogy Megyei Kor­mány­hi­va­tal Mun­ka­ügyi Köz­pont­ján keresz­tül. A támo­ga­tá­si össze­get végül az egyik ügy­ve­ze­tő a magán­bank­szám­lá­já­ra utal­ta át.

A vád­lot­tak­kal szem­ben 2015. októ­ber­ben - jog­erő­sen - vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki a bíróság.

A vád­lot­tak isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó egyik tár­sát 2015. decem­ber­ben fog­ták el és helyez­ték elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba, a bün­te­tő­el­já­rás  vele szem­ben jelen­leg is folya­mat­ban van.

2016. októ­ber 26. nap­ján Buda­pes­ten a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren elfog­ták az eddig isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó utol­só elkö­ve­tőt is, aki­vel szem­ben a jelen ügyön kívül továb­bi, mint­egy 50 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozó adó­csa­lás miatt más nyo­mo­zás is folya­mat­ban van.

A Somogy Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tást elrendelte.