Főoldal » Archív » A 2016. február 2-án a Budapest, XVIII. kerületében történt kettős halálesetről- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A teg­na­pi napon egy, a BRFK XVIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gá­nak állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őr – az elsőd­le­ges ada­tok alap­ján – szol­gá­la­ton kívül, a lakó­he­lyén marok­lő­fegy­ver­rel lelőt­te kis­fi­át, majd önma­gá­val is végzett.

A cse­lek­mény hely­szí­nén ügyé­szi rész­vé­tel­lel zaj­lott hely­szí­ni szem­le a haj­na­li órák­ban feje­ző­dött be.

Az elkö­ve­tés körül­mé­nye­it a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya vizsgálja.

Kegye­le­ti okok miatt az eset­tel kap­cso­lat­ban ennél rész­le­te­sebb tájé­koz­ta­tás nem adható.