Főoldal » Hírek » A Balaton mellől okozott kárt a német közszolgáltatónak – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó német fér­fi­val szem­ben, aki az egyik német köz­szol­gál­ta­tó infor­ma­ti­kai rend­sze­ré­hez meg­lé­vő hoz­zá­fé­ré­sét kihasz­nál­va oko­zott kárt a cégnek. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a német állam­pol­gár­sá­gú vád­lott egy Bala­ton­hoz köze­li kis falu­ban lakott, ami­kor refe­rens­ként mun­kát vál­lalt egy olyan vál­lal­ko­zás­nál, amely tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­ti szol­gál­ta­tást nyúj­tott az egyik német köz­szol­gá­la­ti cég­nek. A férfi a táv­mun­ká­ban vég­zett mun­ká­ja során a lap­top­ján keresz­tül hoz­zá­fért a cég adatbázisához.

A férfi fel­ada­tát képez­te – töb­bek között - az ügy­fe­lek­kel tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás, és ennek kere­té­ben adott fel­vi­lá­go­sí­tást 2023 már­ci­u­sá­ban egy Német­or­szág­ban élő ügy­fél­nek a közel 900 euró össze­gű túl­fi­ze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, mely alap­ján a fogyasz­tó a plusz befi­ze­tés össze­gé­nek kiuta­lá­sát kérte.

A vád­lott – aki­nek ebben az idő­szak­ban anya­gi nehéz­sé­gei vol­tak – azon­ban az ügy­fél új bank­szám­lá­ja helyett, a saját­ját rög­zí­tet­te a cég rend­sze­ré­ben, így a majd 350.000 forin­tos átuta­lást ő kapta meg. A német cég­nek végül azért nem kelet­ke­zett kára, mivel a vád­lot­tat fog­lal­koz­ta­tó vál­lal­ko­zás helyt állt a vád­lott cse­lek­mé­nye miatt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.