Főoldal » Hírek » A balesetben elhunyt illegális határátlépőket csempésző férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki tár­sá­val együtt kilenc ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre, akik közül hatan a sofőr­rel együtt köz­úti bal­eset­ben huny­tak el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott és a társa 2021. decem­ber 13-án, éjjel,  Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén fel­vet­tek gép­jár­mű­vük­be kilenc kül­föl­dit, aki­ket isme­ret­len sze­mé­lyek jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A gya­nú­sí­tott társa által veze­tett autó­val ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak, de rövid­del ezt köve­tő­en a rend­őrök iga­zol­tat­ni kíván­ták őket, azon­ban a meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés elle­né­re nem áll­tak meg, hanem nagy sebes­ség­gel tovább haj­tot­tak. Móra­ha­lom bel­te­rü­le­tén a gya­nú­sí­tott társa a gép­ko­csi felet­ti ural­mat elve­szí­tet­te és az útpad­ká­ra fel­hajt­va egy ház­nak ütkö­zött. A bal­eset követ­kez­té­ben a sofőr és hat ille­gá­lis határ­át­lé­pő  a hely­szí­nen éle­tét veszí­tet­te, míg a gya­nú­sí­tott és továb­bi három utas sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, mely­ről a gya­nú­sí­tott is tudo­más­sal bírt.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén ma fog dönteni.