Főoldal » Hírek » A barátja halálát okozta az ittas sofőr

Vádat emelt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 decem­be­ré­ben itta­san oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet Pápa közelében.

A vád­irat sze­rint a fia­tal férfi soha­sem ren­del­ke­zett jogo­sít­vánnyal, ennek elle­né­re koráb­ban is szá­mos alka­lom­mal veze­tett, a bal­ese­tet meg­elő­ző két évben hat­szor folyt elle­ne sza­bály­sér­té­si eljárás.

A vád­lott - veze­tői enge­dély hiá­nyá­ban és a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok során több­ször is kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás elle­né­re saját autót vásá­rolt magá­nak. A férfi egy rossz minő­sé­gű mel­lék­úton 2019. decem­ber 29-én késő dél­után itta­san, Gecse irá­nyá­ból Vas­zar felé köz­le­ke­dett, mel­let­te pedig a 23 éves barát­ja utazott.

A férfi a rossz útvi­szo­nyok­ra figyel­mez­te­tő táb­lák, illet­ve a 40 km/órás sebes­ség­kor­lá­to­zás elle­né­re 105-115 km/órás sebes­ség­gel haladt, ami­kor a sze­mély­gép­ko­csi kere­kei meg­csúsz­tak, az autó a bal­ol­da­li árok­ba csú­szott, ahol tovább­sod­ród­va az árok­fal­nak ütkö­zött, végül az út mel­let­ti vil­lany­osz­lop­nak csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a jobb első ülé­sen utazó fia­tal olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

Az ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Vele szem­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se és a tár­gya­lás­ról tör­té­nő lemon­dá­sa ese­té­re mér­té­kes indít­ványt is elő­ter­jesz­tett, mely­ben 5 év bör­tön­bün­te­tés, 5 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás, vala­mint 10 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát tart­ja szükségesnek.