Főoldal » Hírek » A barátnőjét futtatta egy férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki hóna­po­kon keresz­tül pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­te a barát­nő­jét. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta. 

Első­fo­kon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék járt el a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az elkö­ve­tés ide­jén 18 éves férfi rövid­del azután, hogy meg­is­mer­ke­dett a 20 éves sér­tet­tel – kihasz­nál­va annak rossz anya­gi és csa­lá­di hely­ze­te miatt fenn­ál­ló kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét –, őt bán­tal­ma­zás­sal és fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy napon­ta til­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son Kecs­ke­mé­ten. A vád­lott a sze­xu­á­lis cse­lek­mény­ből szár­ma­zó bevé­telt tel­jes egé­szé­ben elvet­te a sértettől.

A férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért vala­mint eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.