Főoldal » Hírek » A bejárati ajtót kibontva tört fel egy házat a vádlott - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye -fotóval

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán a bejá­ra­ti ajtót kibont­va fosz­to­ga­tott egy lakó­há­zat, a fal­ból kivá­gott nyí­lás­zá­ró­kat is magá­val akar­ta vinni.

A vád­irat sze­rint az egyik Ajka kör­nyé­ki falu­ban élő elkö­ve­tő tavaly októ­ber­ben elha­tá­roz­ta, hogy betör a lakó­he­lyé­vel szem­köz­ti házba, mely­ről tudta, hogy a kül­föl­di tulaj­do­no­sa távol van.

A férfi a ház kapu­já­ról lever­te a laka­tot, majd a pur­hab men­tén kör­be­vág­va kibon­tot­ta helyé­ről a 125 000 forint érté­kű bejá­ra­ti ajtót és az ingat­lan­ba bement. A vád­lott hét napon át, össze­sen mint­egy 270 000 forint érté­kű ingó­sá­got lopott el a ház­ból, köz­tük búto­ro­kat, ágy­ne­mű­ket, külön­bö­ző dísz­tár­gya­kat és műsza­ki cik­ke­ket vitt magával.

Miu­tán az ingó­sá­go­kat eltu­laj­do­ní­tot­ta, ismét vissza­ment a ház­hoz és a koráb­ban már kibon­tott ajtó mel­let­ti, 43 000 forin­tot érő abla­kot is kivág­ta a fal­ból, ame­lyet azután el is vitt magá­val. A vád­lott az ajtó­ért később akart vissza­men­ni, de a sér­tett szom­széd­ja ész­lel­te a betö­rést és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A nyo­mo­zó ható­ság az eltu­laj­do­ní­tott ingó­sá­go­kat lefog­lal­ta és a sér­tett­nek vissza­szol­gál­tat­ta, azon­ban a bejá­ra­ti ajtó és az ablak a vád­lott cse­lek­mé­nye miatt hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált, illet­ve a sér­tett­nek a lakat­le­vá­gás­sal, vala­mint a fal­bon­tás­sal továb­bi 43 000 forint ron­gá­lá­si kára is kelet­ke­zett, melyek meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben arra tett indít­ványt, hogy az Ajkai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.