Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Békásmegyeren elkövetett emberölés gyanúsítottjának letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség

Több lövés is érte az áldo­za­tot, aki ennek követ­kez­té­ben rövid időn belül éle­tét vesztette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy gya­nú­sí­tott­ja 2018. novem­ber 21-én kora reg­gel a III. kerü­let, Virág utcá­ban lőfegy­ver­rel több lövést adott le a mun­ká­ba indu­ló 56 éves nőre, aki ennek követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­tal előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közölte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 67 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, mivel az ügyé­szi állás­pont sze­rint meg­ala­po­zot­tan lehet követ­kez­tet­ni arra, hogy az eljá­rás­ban a jelen­lé­te csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biztosítható.

Emel­lett alap­pal kell tar­ta­ni attól is, hogy a kez­de­ti sza­kasz­ban lévő nyo­mo­zás­ban a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást, és a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reális.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon hoz döntést.