Főoldal » Archív » A betegszállító cég vezetője felesleges utazásra kényszerítette a műtéten átesett gyermeket és édesanyját

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy beteg­szál­lí­tá­si tevé­keny­sé­get végző cég ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben.

A 11 éves gyer­mek transz­plan­tá­ci­ós műté­ten esett át, amely után rend­sze­re­sen elő­ze­te­sen egyez­te­tett idő­pon­tok­ban kont­roll­vizs­gá­la­to­kon, és keze­lé­se­ken kel­lett meg­je­len­nie a buda­pes­ti kór­ház­ban.

A gyer­mek­nek 2016. janu­ár 26. nap­ján dél­előtt ren­de­lé­si idő­ben, 9-10 óra között kel­lett a buda­pes­ti kór­ház­ba érkez­ni, amely­re a gyer­mek házi­or­vo­sa - a foko­zott fer­tő­zés­ve­szély miatt - egye­di szál­lí­tást írt elő.

2016. janu­ár 26. nap­ján 11 óráig a beteg­szál­lí­tó nem érke­zett meg a gyer­mek ott­ho­ná­ba, ezt a gyer­mek édes­any­ja jelez­te a házi­or­vos­nak, és a kór­há­zi keze­lő orvos­nak, amely után a házi­or­vos a beteg­szál­lí­tó­nál lemond­ta a szál­lí­tá­si szol­gál­ta­tást. Ennek elle­né­re 11 óra 45 perc körü­li idő­ben a beteg­szál­lí­tó gép­jár­mű­ve meg­je­lent a gyer­mek ott­ho­ná­nál, ekkor a gyer­mek édes­any­ja jelez­te, hogy a nagy­fo­kú késés miatt már nem kíván­ja igény­be venni a szol­gál­ta­tást.

Ezt köve­tő­en a beteg­szál­lí­tó cég ügy­ve­ze­tő­je szá­mon kérte a gyer­mek édes­any­ját, és azzal fenye­get­te meg, hogy amennyi­ben nem száll­nak be a gép­jár­mű­be, akkor soha töb­bet nem megy értük a beteg­szál­lí­tó. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a gyer­mek és édes­any­ja beül­tek a beteg­szál­lí­tó gép­jár­mű­vé­be, amely egy másik bete­get is szál­lí­tott, ezzel a gyer­mek foko­zott fer­tő­zés­ve­szély­nek volt kité­ve. Az ere­de­ti­leg meg­adott idő­pont­hoz képest három órás kése­de­lem­mel, a ren­de­lé­si idő lejár­tát köve­tő­en érke­zett meg a gyer­mek­kel a beteg­szál­lí­tó a buda­pes­ti kór­ház­ba, ezért a gyer­mek szak­or­vo­si ellá­tást már nem kapott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.