Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A betlehem felgyújtása csak a kezdet volt – képpel – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elő­ször fel­gyúj­tot­ta a főté­ren fel­ál­lí­tott bet­le­he­met, de a tűz­ese­tet ész­le­lő sze­mély mobil­te­le­fon­ját, és a rend­őr­sé­gi elő­ál­lí­tó helyi­sé­get sem kímélte.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi 2024 janu­ár­já­ban az ország másik felé­ről az egyik Somogy vár­me­gyei köz­ség­ben élő édes­any­já­hoz indult vonat­tal, azon­ban – mivel nem volt elég pénze a tel­jes útra – végül csak Sió­fo­kig jutott. Az éjsza­kai órá­kat az utcán töltő férfi ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a város­köz­pont­ban fel­ál­lí­tott bet­le­he­met a nála lévő öngyúj­tó­val fel­gyújt­ja. Miu­tán a jászol­ban lévő szal­ma begyul­ladt, a vád­lott egy padon ülve figyel­te az álta­la oko­zott tüzet, ame­lyet egy járó­ke­lő ész­lelt és a tele­fon­já­val rög­zí­te­ni kezd­te az eseményeket.

A vád­lott ettől még indu­la­to­sab­bá vált, ezért a fel­vé­telt készí­tő férfi kezé­ből egy hir­te­len moz­du­lat­tal kivet­te a mobil­te­le­font és elha­jí­tot­ta az égő jászol irá­nyá­ba. A tele­fon a föld­re esett és hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált. A gyúj­to­ga­tó fér­fit a hely­szín­re érke­ző jár­őrök a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra vit­ték, ahol továb­bi kárt oko­zott az elő­ál­lí­tó helyi­ség biz­ton­sá­gi üve­gé­nek megrongálásával.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az egy éjsza­ka alatt három sér­tett­nek össze­sen közel egy­mil­lió forint kárt okozó, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a fér­fit egy­út­tal az oko­zott károk meg­té­rí­té­sé­re kötelezze.

A rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­le során készí­tett képen a kiégett bet­le­hem látható.

A képen a kiégett betlehem látható