Főoldal » Archív » A bezárt benzinkúton akart melegedni

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állít­ja azt 36 éves fér­fit, aki 2014. már­ci­us 15-én este egy zárva tartó ben­zin­kút üveg­aj­ta­ját rúgta be Haj­más­kér köze­lé­ben, hogy az épü­le­té­ben mele­ged­hes­sen. A férfi össze­ve­szett a fele­sé­gé­vel, majd gép­ko­csi­val elhaj­tott ott­hon­ról, amellyel Haj­más­kér köze­lé­ben egy föld­úton meg­állt, s onnan gya­lo­go­san foly­tat­ta útját. Miköz­ben a kör­nyé­ken sétált, rásö­té­te­dett, a jár­mű­höz pedig nem talált vissza. Kocsi­já­nak kere­sé­se köz­ben a 8. számú főút haj­más­ké­ri leága­zó­já­ban álló ben­zin­kút­hoz ért, ame­lyet zárva talált. Mivel fázott, elha­tá­roz­ta, hogy bemegy a ben­zin­kút épü­le­té­be mele­ged­ni, s ezért a foto­cel­lás bejá­ra­ti ajtót berúg­ta. A férfi 339.217.- forint kárt oko­zott a rongálással.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - a bezárt ben­zin­kú­ton akart melegedni