Főoldal » Hírek » A Bibó Szakkollégium hallgatóinak látogatása Dr. Polt Péter legfőbb ügyésznél

A Bibó Ist­ván Szak­kol­lé­gi­um intéz­mény­lá­to­ga­tá­si kur­zu­sa kere­té­ben, a szak­kol­lé­gi­um tizen­hat egye­te­mi hall­ga­tó­ja ma a Leg­főbb Ügyész­sé­gen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyésszel talál­ko­zott.

A kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben a leg­főbb ügyész tájé­koz­tat­ta a hall­ga­tó­kat az ügyész­ség modern­ko­ri for­má­já­nak 152 évvel ezelőt­ti kiala­ku­lá­sá­ról, a szer­ve­zet funk­ci­ó­já­ról, fel­ada­ta­i­ról, az állam­szer­ve­zet­ben való elhe­lyez­ke­dé­sé­ről.

A talál­ko­zón egy­aránt szó esett az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gi és köz­jo­gi tevé­keny­sé­gé­ről. A hall­ga­tó­kat külön is érde­kel­te a szer­ve­zet fogyasztó- és kör­nye­zet­vé­del­mi mun­ká­ja. Mind­emel­lett a Par­la­ment és az ügyész­ség viszo­nyá­ról, vala­mint a szer­ve­zet aktív nem­zet­kö­zi tevé­keny­sé­gé­ről is szó esett.

A Bibó Szak­kol­lé­gi­um hall­ga­tói az Igaz­ság­ügyi Palo­tá­ban ezt köve­tő­en a Kúria elnö­ké­vel, dr. Varga Zs. And­rás­sal is talál­koz­tak.