Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A bíróság elrendelte a szélsőséges iszlamista nézeteket terjesztő fiatalkorú férfi letartóztatását – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő letartóztatását. 

Mint ismert a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség hét­főn a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont köz­re­mű­kö­dé­sé­vel elfog­ta az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­ze­tet nép­sze­rű­sí­tő tar­tal­ma­kat készí­tő fia­tal­ko­rú fér­fit, majd hábo­rús uszí­tás és más bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

Fon­tos kiemel­ni, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­nak van­nak olyan ada­tai, ame­lyek minő­sí­tet­tek, így azok­ról sem a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség, sem a bíró­ság tájé­koz­ta­tást nem adhat. A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a szük­sé­ges gyer­mek­vé­del­mi intéz­ke­dé­se­ket megtette.

Fel­hív­juk a figyel­met arra, hogy egyes szél­ső­sé­ges szer­ve­ze­tek pro­pa­gan­da, tobor­zá­si tevé­keny­sé­gü­ket az Inter­net­re is kiter­jesz­tet­ték. Ezen anya­gok a fel­nőtt fel­hasz­ná­lók nagy részét elbor­zaszt­ják, ugyan­ak­kor a szél­ső­sé­ges szer­ve­ze­tek tuda­to­san töre­ked­nek tevé­keny­sé­gü­ket olyan roman­ti­kus szín­ben fel­tün­tet­ni, hogy azzal sérü­lé­ke­nyebb fia­ta­lo­kat maguk mellé állít­sa­nak, így e témá­ról beszél­ni kell.  Ha egy szülő vagy peda­gó­gus ilyen jele­ket tapasz­tal indo­kolt szak­em­ber segí­tés­égét kérni.