Főoldal » Archív » A bíróság jelzése után elrendelték a nyomozást az Állami Számvevőszék épületét festékkel leöntő elkövetők ügyében

A bíró­ság dön­té­sé­re figye­lem­mel, az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség a nyo­mo­zást elrendelte.

Mint az a koráb­bi saj­tó­hí­rek­ből is ismert, 2018. janu­ár 17-én egy akti­vis­ta cso­port embe­rei narancs­sár­ga fes­ték­kel össze­fes­té­kez­ték az V. kerü­let, Apá­czai Csere János utca 10. alat­ti Álla­mi Szám­ve­vő­szék épü­le­tét, főleg azt a réz­táb­lát, amin az intéz­mény neve sze­re­pel, vala­mint több helyen narancs­sár­gá­ra fes­tet­ték a falat. A falak és az üveg­fe­lü­le­tek mint­egy húsz - har­minc méter hosszan let­tek festékesek. 

Az eset kap­csán egy magán­sze­mély tett fel­je­len­tést cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt.

A nyo­mo­zó ható­ság a fel­je­len­tést eluta­sí­tot­ta azzal, hogy a fel­je­len­tet­tek által elkö­ve­tett cse­lek­mény sza­bály­sér­tés. Erre tekin­tet­tel, a rend­őr­ség az ira­to­kat meg­küld­te a sza­bály­sér­té­si hatóságnak.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a sza­bály­sér­té­si ügyet a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség­hez áttet­te, mert azt álla­pí­tot­ta meg, hogy az eljá­rás alá vont sze­mé­lyek cse­lek­mé­nye alkal­mas lehet ron­gá­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, mivel az Álla­mi Szám­ve­vő­szék épü­le­te műem­lé­ki védett­ség alatt áll.

A bíró­ság vég­zé­sé­ben fog­lal­tak­ra figye­lem­mel, a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt a nyo­mo­zást elrendelte.