Főoldal » Hírek » A biztonsági öv megmenthette volna az utas életét - FOTÓKKAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki a vád sze­rint 2020 októ­be­ré­ben Szé­csény­fel­fa­lu és End­re­fal­va között gyors­haj­tá­sa miatt tra­gi­kus bal­ese­tet okozott.

A vád sze­rint a nő 2020. októ­ber 11-én több alka­lom­mal is vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját a Szé­csény­fel­fa­lu és End­re­fal­va közti útsza­ka­szon, amit előző nap annak tuda­tá­ban vásá­rolt meg, hogy a hátsó len­gés­csil­la­pí­tók hibásak.

16:50 óra körül End­re­fal­va irá­nyá­ba haladt négy uta­sá­val a mind­össze 4,1 méter szé­les, rossz minő­sé­gű, töre­de­zett, kátyús, az eső­zés­től egy­be­füg­gő­en ned­ves, vizes, helyen­ként sár­fel­hor­dás­sal szennye­zett úttes­ten. A meg­en­ge­dett jelen­tő­sen meg­ha­la­dó, egy­ben az útvi­szo­nyok­hoz, az út vonal­ve­ze­té­sé­hez és az útbur­ko­lat álla­po­tá­hoz képest egy­aránt jelen­tő­sen eltúl­zott, mint­egy 120 km/h sebes­ség­gel ment be egy eny­hén balra ívelő útka­nya­ru­lat­ba. Ott erő­sen féke­zett, ettől a jármű meg­csú­szott, majd a jobb olda­lon lecsú­szott az úttest­ről. A víz­el­ve­ze­tő árok­fa­lá­nak ütköz­ve a leve­gő­be emel­ke­dett, a hossz­ten­ge­lye körül több­ször átfor­dult és a lesod­ró­dás helyé­től mint­egy 70 méter­re, az út szé­lé­től pedig mint­egy 10 méter­re, tete­jé­vel a szán­tó­föld­re csa­pód­va állt meg.

A gép­jár­mű pör­dü­lé­se során a bal hátsó ülés­ben utazó, becsa­tolt biz­ton­sá­gi övet nem vise­lő utas az ablak­üve­gen keresz­tül kiesett a jár­mű­ből, majd a gép­ko­csi rábo­rult, így a fia­tal­ko­rú sér­tett a hely­szí­nen elhunyt. A továb­bi uta­sok közül egy sze­mély súlyos, két másik, vala­mint a vád­lott könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott a jár­mű­vel jelen­tő­sen túl­lép­te a szá­má­ra meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­sé­get, ha ugyan­is 90 km/h sebes­ség­gel haladt volna, úgy féke­zés nél­kül követ­ni tudta volna az út vonalvezetését.

Ha a bal hátul ülő utas becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel rög­zí­tet­te volna magát, a gép­ko­csi boru­lá­sa során nem zuhant volna ki az utas­tér­ből, így való­szí­nű­leg a továb­bi uta­sok­hoz hason­ló sérü­lé­sei jöt­tek volna létre, de nem halt volna meg.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség ún. „mér­té­kes indít­ványt” is ter­jesz­tett elő, misze­rint ha a vád­lott a tár­gya­lás meg­kez­dé­se előtt, az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, őt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként ítél­je egy év fog­ház­ra, továb­bá tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től öt évre, vala­mint köte­lez­ze a 357.460,- Forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Ezen eljá­rást gyor­sí­tó intéz­mény lénye­ge, hogy ha a vád­lott a bíró­ság előtt az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak isme­re­té­ben beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tot tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a bíró­ság­nak csak azt kell eldön­te­nie, hogy a beis­me­rést elfogadja-e – ha igen, már az elő­ké­szí­tő ülé­sen íté­le­tet hozhat.

A rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­le során készült fény­ké­pek az aláb­bi inter­ne­tes olda­lon talál­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalos-balesetet-okozott-lezartak-az-eljarast-a#1