Főoldal » Hírek » A bódult állapotú vádlott engedély nélkül vitte el a sértett autóját és okozott balesetet Tiszacsege közelében- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok ellen a fér­fi­ak ellen, akik kocsi­káz­ni akar­tak a sér­tett autó­já­val, azon­ban a jár­mű­vet veze­tő vád­lott ennek során bal­ese­tet oko­zott, majd meg­ál­lás nél­kül elhagy­ta a helyszínt.

A vád sze­rint 2021. szep­tem­ber 24-én kora dél­után a két vád­lott gya­lo­go­san köz­le­ke­dett Bal­maz­új­vá­ros­ban egy autó­sze­re­lő műhely kör­nyé­kén, ahol az idő­sebb, bódí­tó szer hatá­sa alatt lévő férfi ész­re­vet­te a műhely előtt leál­lí­tott nyi­tott sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben benne volt az indí­tó­kulcs. Ezt köve­tő­en az idő­sebb vád­lott közöl­te fia­ta­labb tár­sá­val, hogy ezzel men­nek kocsi­káz­ni, majd mind­ket­ten beül­tek a jár­mű­be. Azt az idő­sebb férfi vezet­te és Tisza­cse­ge irá­nyá­ba halad­tak, ami­kor a vád­lott érin­tő­le­ge­sen neki­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­au­tó bal olda­lá­nak, majd meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott. A mene­kü­lés során kitört egy köz­úti köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lát tartó osz­lo­pot, azon­ban azután is haladt tovább. A vét­len gép­ko­csi veze­tő­je a vád­lot­tak után ment, meg­pró­bál­ta az autót meg­ál­lí­ta­ni. Rövid­del ezután a bal­ese­tet okozó sze­mély­au­tó egyik kere­ke durr­de­fek­tet kapott, ezért leállt. A meg­ál­lást köve­tő­en a fia­ta­labb vád­lott kiszállt az autó­ból és elfu­tott a hely­szín­ről, míg a vét­len gép­ko­csi veze­tő­je az idő­sebb tár­sát a hely­szí­nen vissza­tar­tot­ta a rend­őri intézkedésig.

Az autót veze­tő vád­lott több KRESZ sza­bályt is meg­sze­gett, azon­ban a bekö­vet­ke­zett bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént. Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Bal­maz­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge, míg a fia­ta­labb, több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val ellen bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban az idő­sebb vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés, míg fia­ta­labb tár­sát érin­tő­en elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.