Főoldal » Archív » A boron és a csirkeszárnyon vesztek össze a testvérek, mindkettőjük ellen életveszélyt okozó testi sértés miatt indult eljárás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett miatt emelt vádat egy 49 éves férfi ellen.

A vád­lott férfi és test­vé­re közös ház­tar­tás­ban élnek édes­any­juk­kal egy Sajó­men­ti kis falu­ban. 2017 júli­u­sá­ban a vád­lott ott­hon főzött, ami­kor test­vé­re ittas álla­pot­ban haza­ért. A két férfi vesze­ked­ni kez­dett, mert a sér­tett nehez­mé­nyez­te, hogy test­vé­re meg­sü­töt­te a más­nap­ra szánt csir­ke­szár­nyat és meg­it­ta a bor jelen­tős részét.

A sér­tett fel­ka­pott egy kony­ha­kést és a vád­lott nyaka felé szúrt. A szú­rás elér­te a vád­lott nya­kát és mint­egy 7 cen­ti­mé­te­res vérző sérü­lést oko­zott. A fér­fi­ak anyja ekkor közé­jük lépett, meg­aka­dá­lyoz­va a továb­bi tett­le­ges­sé­get. A sér­tett letet­te a kést és a szo­bá­já­ba ment.

A vád­lott meg­pró­bál­ta elál­lí­ta­ni a vér­zést, majd miu­tán ez többé kevés­bé sike­rült, bement test­vé­re szo­bá­já­ba és egy szék­kel több­ször nagy erő­vel fejbe vágta.

Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett benyo­ma­tos kopo­nya­tö­rést és kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett. Még kijött a szo­bá­ból, de rövid idő múlva esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Mentő vitte kór­ház­ba, ahol azon­na­li műté­tet haj­tot­tak végre rajta, meg­ment­ve éle­tét. A sérü­lés ugyan­is élet­ve­szé­lyes volt.

A most benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség a vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A sér­tett ellen külön eljá­rás folyik az álta­la elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.