Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A börtönbe vonulásra kapott halasztás alatt újabb idős embert fosztott ki

Három év bör­tön­bün­te­tést kapott az a 19 éves kis­kun­ha­la­si férfi, akit a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tott, mert idén janu­ár 17-én dél­ben Kis­kun­ha­la­son a nyílt utcán 75 éves áldo­za­ta kerék­pár­ra akasz­tott tás­ká­ját lesza­kí­tot­ta, és az 1.500,- Ft-os kerék­pár­zá­rat rejtő zsák­má­nyá­val elszaladt.

A 19 éves vád­lot­tat a bíró­ság koráb­ban, 2018. decem­ber 10-én négy­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt jog­erő­sen 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek meg­kez­dé­sé­re a férfi 3 hónap halasz­tást kapott. A vád­lott a bör­tön­be vonu­lás­ra kapott halasz­tás ideje alatt, 2019. janu­ár 17-én dél­ben, Kis­kun­ha­la­son ész­re­vet­te a kerék­pár­ját maga mel­lett toló 75 éves asszonyt, és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a kerék­pár kor­má­nyá­ra akasz­tott tás­ká­ját. Követ­ni kezd­te az idős nőt és meg­szó­lí­tot­ta, hogy a figyel­mét elte­rel­je. Beszéd köz­ben igye­ke­zett a tás­kát a kor­mány­ról leven­ni, de ez az idős nő kor­má­nyon tar­tott keze miatt ez nem sike­rült. Ekkor a vád­lott a táska két olda­lát meg­fog­ta és akko­ra erő­vel rán­tot­ta meg, hogy az a fülé­ről lesza­kadt. A tás­ká­ban egy kisebb mére­tű táska volt, amit a férfi kivett és azzal elfu­tott. 

A zsák­má­nyolt tás­ká­ban egy 1.500,- Ft érté­kű kerék­pár­zár volt, amit a nyo­mo­zók a vád­lot­tól lefoglaltak.

 A bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt egy hóna­pon belül – 2019. feb­ru­ár 14-én – bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és őt 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, emel­lett 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.