Főoldal » Archív » A börtönben kirabolta zárkatársait a fogvatartott - vádemelés

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy tizen­ki­lenc éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te és kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott elzá­rás bün­te­té­sét töl­töt­te, amely alatt fizi­kai erő­fö­lé­nyét és a zár­ká­ban kiala­kult rang­sor­ban betöl­tött helyét kihasz­nál­va, 2017 októ­be­ré­ben arra uta­sí­tot­ta egyik zár­ka­tár­sát, hogy vere­ked­jen meg vele. A sér­tett ezt nem akar­ta, ezért a vád­lott több­ször meg­ütöt­te, com­bon és hasba rúgta, majd két másik sér­tet­tet is fel­szó­lí­tott arra, hogy a vere­ke­dést eluta­sí­tó zár­ka­társ­sal aka­ra­tuk elle­né­re vere­ked­je­nek. A két zár­ka­társ közül az egyik félel­mé­ben meg­po­foz­ta a sér­tet­tet, míg a másik zár­ka­társ­nak bok­szol­nia kel­lett ugyan­ezen sér­tet­tel.

A vád­lott az egyik zár­ka­tár­sat meg­alá­zó fel­ada­tok tel­je­sí­té­sé­re is kény­sze­rí­tet­te, így vele a lábát masszí­roz­tat­ta, lepe­dő­ből készí­tett jel­mez­ben tán­col­tat­ta, és a ruhá­ját kimo­sat­ta.

Ezen cse­lek­mé­nyek után a vád­lott az álta­la elsőd­le­ge­sen vere­ked­ni kihí­vott zár­ka­tár­sát pofon­vág­ta, ököl­lel hasba ütöt­te, és továb­bi verés­sel fenye­get­te azért, hogy a sze­mé­lyes tár­gya­it részé­re átad­ja.  Arra is fel­szó­lí­tot­ta, hogy az alsó­nad­rág kivé­te­lé­vel a rajta lévő ruhá­za­tot is vegye le magá­ról. A vád­lott a már koráb­ban vere­ke­dés­re uta­sí­tott két zár­ka­tár­sat pedig arra szó­lí­tot­ta fel, hogy a sér­tet­től elvett tár­gya­kat pakol­ják be a szek­ré­nyé­be.

A vád­lott így ruha­ne­mű­ket, élel­mi­sze­re­ket és tisz­tál­ko­dó­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el 35 190 Ft érték­ben. Két továb­bi zár­ka­tár­sá­tól, aki­ket verés­sel fenye­ge­tett, 8 000 Ft érté­kű sport­ci­pőt, 6 000 Ft érté­kű nad­rá­got és 1 500 Ft érté­kű puló­vert tulaj­do­ní­tott el. Mind­eze­ket  az őrök a vád­lott szek­ré­nyé­ben és egy lavór­ban meg­ta­lál­tak, ugyan­is a kira­bolt sér­tet­tek egyi­ke érte­sí­tet­te a kör­let­fel­ügye­lőt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.