Főoldal » Hírek » A börtönből telefonálva csalt ki pénzt - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki a bör­tön­ből tele­fo­non csalt ki 120.000 forin­tot a sértettől.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a vád­lott a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet azzal, hogy ő a Készen­lé­ti Rend­őr­ség­ről beszél, ahol egy csa­lás ügyé­ben nyo­moz­nak. Szük­ség lenne a férfi köz­re­mű­kö­dé­sé­re akként, hogy tegye az összes kész­pén­zét egy borí­ték­ban a meg­adott boro­zó előtt par­ko­ló autó kere­ke alá, így segít­ve egy tit­kos akció kere­té­ben az elkö­ve­tő elfo­gá­sát. A jár­mű­vet figye­li a rend­őr­ség, és ami­kor az elkö­ve­tők a pén­zért meg­je­len­nek, őket elfog­ják, ezután a sér­tett vissza­kap­ja a pén­zét. A meg­té­vesz­tett férfi - több­szö­ri tele­fon­be­szél­ge­tést köve­tő­en - egy borí­ték­ban 120.000 forint kész­pénzt tett a meg­adott helyre.

A vád­lott ezután a volt élet­tár­sát kérte meg tele­fo­non arra, hogy men­jen el a pén­zért, és azt a vád­lott jelen­le­gi élet­tár­sá­nak a bank­szám­lá­já­ra fizes­se be. A vád­lott jelen­le­gi párja ennek érde­ké­ben meg­ad­ta a szám­la­szá­mát. A befi­ze­tés­re végül nem került sor, mert a volt élet­tár­sat a rend­őr­ség elő­ál­lí­tot­ta. A csa­lás­sal oko­zott kár­ból 100.000 forint meg­té­rült. A bíró­ság az élet­tár­sa­kat pénz­mo­sás bűn­tet­te, illet­ve pénz­mo­sás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a bör­tön­ből tele­fo­ná­ló vád­lot­tat - mint több­szö­rös vissza­esőt - csa­lás vét­sé­ge miatt  1 év bör­tön­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint ugyan­is a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tés fel­tét­le­nül szük­sé­ges, figye­lem­mel a tele­fo­non elkö­ve­tett csa­lá­sok elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra is.

A Győri Íté­lő­táb­la az íté­le­tet hely­ben­hagy­ta, mert meg­íté­lé­se sze­rint is a kisza­bott bün­te­tés inkább mél­tá­nyos, így annak eny­hí­té­se nem indokolt.