Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » A "BUDAPEST 100" rendezvény-sorozat keretében a Kúria nyílt napot tartott

A "Buda­pest 100" rendezvény-sorozat kere­té­ben a Kúria nyílt napot tartott.
A láto­ga­tók tájé­koz­ta­tást kap­tak a Ius­ti­tia szo­bor szü­le­té­sé­nek és áthe­lye­zé­sé­nek tör­té­ne­té­ről, meg­te­kint­het­ték a Kúria dísz­ter­mét, az elnö­ki foga­dó­ter­met és dol­go­zó­szo­bát, vala­mint – a bíró­ság tár­gya­ló­ter­me­i­ben helyet fog­lal­va, bíró­sá­gi és ügyész­sé­gi fogal­ma­zók és tit­ká­rok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – meg­is­mer­het­ték a tár­gya­lá­sok mene­tét. A nagy sikert ara­tott ren­dez­vé­nyen az ügyész­sé­get a Pro Ius­ti­tia Egye­sü­let tag­jai képviselték.