Főoldal » Archív » A Budapesti Nyomozó Ügyészség hamis vád bűntettének gyanújával nyomozást rendelt el Portik Tamás tanúként tett nyilatkozata miatt

A Rogán Antal fel­pe­res és Juhász Péter alpe­res között sze­mé­lyi­sé­gi jog meg­sér­té­se tár­gyá­ban indult per 2016. júni­us 17. nap­ján tar­tott tár­gya­lá­sán Port­ik Tamás tanú­ként tett nyi­lat­ko­za­tá­ban azt állí­tot­ta, hogy a köz­ve­tí­tő sze­re­pé­ben eljár­va, egy alka­lom­mal 10 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű eurót adott át Rogán Antal pol­gár­mes­ter­nek, ami egy ingat­lan áron aluli érté­ke­sí­tés­ben való köz­re­mű­kö­dé­sért adott jog­ta­lan előny volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye