Főoldal » Archív » A Budapesti Nyomozó Ügyészség ismét őrizetbe vette a 680 milliós váltóhamisítással gyanúsított közjegyzőt

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott köz­jegy­ző a vele szem­ben koráb­ban elren­delt házi őri­zet hatá­lya alatt újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, ezért őt a nyo­mo­zó ügyé­szek ismét őri­zet­be vet­ték, és ismé­tel­ten indít­vá­nyoz­zák az elő­ze­tes letartóztatását.

Mint aho­gyan arról koráb­ban beszá­mol­tunk (https://ugyeszseg.hu/680-millios-valtohamisitassal-gyanusitanak-egy-kozjegyzot-a-budapesti-nyomozo-ugyeszseg-orizetbe-vette-videoval-es-fotoval-hamarosan/), a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­jegy­ző­ként tevé­keny­ke­dő fér­fit és bűn­tár­sa­it csa­lás­sal és hűt­len keze­lés­sel gyanúsítja.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­jegy­zőt ezen bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt 2018. janu­ár 24-én gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, őri­zet­be vette, és az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a bíró­ság azon­ban vele szem­ben eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést, házi őri­ze­tet ren­delt el.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi ezután, a folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás, illet­ve házi őri­zet hatá­lya alatt sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, amely miatt elle­ne a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen indult büntetőeljárás.

Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő továb­bá az is, hogy a gya­nú­sí­tott a házi őri­zet hatá­lya alatt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök, okira­tok elrej­té­sé­vel, nem kizár­ha­tó­an meg­sem­mi­sí­té­sé­vel meg­hi­ú­sí­ta­ni, illet­ve meg­ne­he­zí­te­ni igyek­szik az elle­ne folyó bün­te­tő­el­já­rás­ban a bizonyítást.

Mind­ezek alap­ján a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­jegy­zőt ismét bűn­ügyi őri­zet­be vette, és indít­vá­nyoz­za az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, amely­nek elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a mai napon dönt a bíróság.