Főoldal » Hírek » A bűncselekményt észlelő rendőrség nyomban elfogta a garázda férfit - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, akit a rend­őr­ség nyom­ban elfo­gott az erő­sza­kos cse­lek­mény ész­le­lé­sét követően. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. ápri­lis 28-án, 23 óra 20 perc­kor az esz­ter­go­mi  busz­vég­ál­lo­más­ra ment az élet­tár­sa elé. A férfi érke­zé­sét már előre jelez­te a nőnek. Ami­kor talál­koz­tak, a férfi nyom­ban szá­mon kérte, szid­ta a nőt annak távol­lé­te miatt. Az elkö­ve­tő elkér­te az élet­tár­sa tele­fon­ját, hogy ellen­őriz­ze a közös­sé­gi alkal­ma­zá­son foly­ta­tott kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját, miköz­ben gya­lo­gol­tak. Ekkor a férfi több­ször, kis erő­vel, tenyér­rel meg­ütöt­te a nő fejét, és őt lábon rúgta, ami­től elesett. A férfi fel­se­gí­tet­te, a kar­já­nál fogva tar­tot­ta, aki viszont igye­ke­zett eltá­vo­lod­ni a köze­lé­ből. Ezután a férfi ismét meg­ütöt­te úgy, hogy attól a nő ismét a föld­re esett.

Az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Köz­rend­vé­del­mi és Határ­ren­dé­sze­ti Osz­tá­lyá­nak jár­őrei ész­lel­ték a férfi cse­lek­mé­nyét, őt nyom­ban elfogták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A vide­ón a gyors rend­őri intéz­ke­dés lát­ha­tó: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/338201971497035