Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A büntetés súlyosítását kéri az ügyészség a barátjukat elrabló férfiak ellen – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a barát­ju­kat elrab­ló Bács-Kiskun vár­me­gyei elkö­ve­tők bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint 2021 ápri­li­sá­ban a két férfi a bács­al­má­si ott­ho­ná­ban keres­te fel a sér­tet­tet. Az áldo­zat­tal szem­ben érke­zé­sü­ket köve­tő­en azon­nal erő­sza­ko­san lép­tek fel, több alka­lom­mal meg­ütöt­ték, nya­ká­hoz kést szo­rí­tot­tak és tor­ká­nak elvá­gá­sá­val fenye­get­ték meg arra az eset­re nézve, amennyi­ben részük­re nem ad 80.000 forin­tot. A fér­fi­ak azt is közöl­ték a sér­tet­tel, hogy addig velük kell marad­nia, amíg az álta­luk köve­telt össze­get részük­re át nem adja. Az elkö­ve­tők a sér­tet­tet éjsza­ka nem enged­ték el, őt tovább bán­tal­maz­ták és meg­fe­nye­get­ték azzal, hogy amennyi­ben a rend­őr­sé­gen fel­je­len­ti őket, elvág­ják a tor­kát. A sér­tett bán­tal­ma­zá­sa más­nap is foly­ta­tó­dott, ekkor a fér­fi­ak, hogy köve­te­lé­sük­nek nyo­ma­té­kot adja­nak, egy bal­tá­val kisebb erő­vel a sér­tett tar­kó­já­ra ütöt­tek, annak élét a sér­tett tor­ká­hoz érin­tet­ték. A sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak az vetett végett, hogy az elkö­ve­tők fel­ve­tet­ték, hogy együtt men­je­nek el a sér­tett laká­sá­hoz a köve­telt pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben. Útköz­ben azon­ban a sér­tett besza­ladt egy isme­rő­sé­hez, aki­től segít­sé­get kérve fel­hív­hat­ta a rend­őr­sé­get, mely­nek ered­mé­nye­ként a két fér­fit elfogták.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék az egyik vád­lot­tat – mint vissza­esőt – 7 év tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik vád­lot­tat 5 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen fel­leb­be­zett az ügyész­ség mind­két vád­lott ter­hé­re a fő- és mel­lék­bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben vala­mint a vád­lot­tak és az egyik vád­lott védő­je fel­men­tés és eny­hí­tés végett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra tör­vé­nye­sen került sor, a bűn­cse­lek­mé­nyek jogi minő­sí­té­se is helyes, azon­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott bün­te­té­sek arány­ta­la­nul eny­hék, azért nem alkal­ma­sak a bün­te­té­si célok biz­to­sí­tá­sá­ra, így azok lényes súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.