Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A büntetés súlyosítását kéri az ügyészség az anyját bántalmazó férfi ügyében – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az anyja halá­la miatt fele­lős­ség­re vont férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt. 

Az íté­let sze­rint a vád­lott 2021 novem­be­ré­ben a közös ott­ho­nuk­ban ápol­ta idős, beteg édes­any­ját, aki a gon­do­zás ellen til­ta­ko­zott, kia­bált a vád­lot­tal. A férfi inge­rült lett, az ágyon fekvő sér­tet­tet fel­jebb húzta és azért, hogy nyu­god­tan marad­jon, a mell­ka­sát meg­nyom­ta, vala­mint a lábá­val rátér­delt a mell­ka­sá­ra. Más­nap közöt­tük ismét vita ala­kult ki, ekor a férfi fel­emel­te az any­ját és rádob­ta a másik ágyra. Ami­kor a sér­tett le akart csúsz­ni, a vád­lott a lábá­val a csí­pő­jé­nél fel­tol­ta a sér­tet­tet az ágyra. A sér­tett nap­köz­ben fáj­dal­mak­ra panasz­ko­dott, mellyel a férfi nem törődött.

A sér­tett ezt köve­tő­en meg­halt, azon­ban az ide­jé­ben érke­ző segít­ség­nyúj­tás esélyt adott volna az éle­té­nek megmentésére.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 2 év tar­ta­mú, 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa, míg a vád­lott és védő­je fel­men­tés, elté­rő jogi minő­sí­tés illet­ve eny­hí­tés érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, mert állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék által kisza­bott bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe, az nem alkal­mas a bün­te­té­si célok elérésére.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.