Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A büntetés súlyosítását kérte az ügyészség az unokáját szexuálisan molesztáló férfi ügyében – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az uno­ká­ját sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zó férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt. 

Az íté­let sze­rint a férfi 2021 tava­szán rend­sze­re­sen fel­ügyelt a kis­ko­rú leány­gyer­mek uno­ká­já­ra és annak test­vé­ré­re, mert a gyer­me­kek szü­lei több műszak­ban dol­goz­tak. A férfi ennek során két­szer sze­xu­á­li­san köze­le­dett a 11 éves alvó sér­tett­hez, aki emi­att fel­éb­redt, ezért a vád­lott fel­ha­gyott cse­lek­mé­nyé­vel. A vád­lott maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­mé­nye­ként a kis­ko­rú sér­tet­tet súlyos mér­té­kű érzelmi- és sze­xu­á­lis trau­ma érte.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A vád­lot­tat továb­bá vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba, Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­se ese­tén a bör­tön­bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban annak két­har­mad része kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az első­fo­kú íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, vala­mint a vád­lott és védő­je fel­men­tés érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, a vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek minő­sí­té­se tör­vé­nyes, azon­ban az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re, továb­bá a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nyo­ma­té­ká­ra figye­lem­mel a pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés arány­ta­la­nul enyhe, a bün­te­té­si célok a vád­lott ese­té­ben hosszabb tar­ta­mú, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­sel érhe­tők el. Továb­bá szük­sé­ges­sé válik a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­mé­nyé­ből tör­té­nő kizárása.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.