Főoldal » Archív » A büntetések jelentős súlyosítását indítványozza a másodfokú ügyészség a bicskei gyermekotthon volt vezetőjének és volt nevelőjének ügyében

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség a bics­kei gyer­mek­ott­hon volt veze­tő­jé­nek és tár­sá­nak ügyé­ben az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek­ben is bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sát, mind­ket­tő vád­lot­tal szem­ben a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés, az egyik vád­lot­tal szem­ben a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés mér­té­ké­nek is jelen­tős súlyo­sí­tá­sát, a volt neve­lő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Mint ismert, a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2018. novem­ber 21-én meg­ho­zott íté­le­té­ben a volt gyer­mek­ott­ho­ni igaz­ga­tót több­rend­be­li minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 8 évi fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a volt neve­lőt pedig 2 rend­be­li sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 1 évi és 6 hóna­pi bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Mind­ket­tő vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta a 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­kel kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zá­sok gyakorlásától.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a bics­kei gyer­mek­ott­hon volt igaz­ga­tó­ja letar­tóz­ta­tá­sá­ig több kis­ko­rú fiú­val, míg a volt neve­lő kettő kis­ko­rú fiú­val vég­zett és végez­te­tett sze­xu­á­lis cselekményeket.

Az első­fo­kú ügyész az íté­let ellen mind­ket­tő vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, amely fel­leb­be­zést a másod­fo­kú ügyész­ség fenntartott.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te túl­nyo­mó­részt tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, de a vád­lot­tak ter­hé­re továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek is meg­ál­la­pít­ha­tó­ak. Emel­lett a cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­se nem a bün­te­tő anya­gi jogi sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő, és eltúl­zot­tan eny­hék a kisza­bott a bün­te­té­sek, külö­nös tekin­tet­tel az egyes sér­tet­tek­nek oko­zott pszi­chés követ­kez­mé­nyek­re is. Erre tekin­tet­tel a vád­lot­tak­kal szem­ben sok­kal szi­go­rúbb bün­te­té­sek kisza­bá­sa indokolt.