Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A büntetőeljárás akadályozása

A Somogy Megyei Főügyész­ség az elmúlt évek­ben tájé­koz­ta­tást adott több olyan vád­eme­lés­ről, ame­lyek­re azért került sor, mert az elkö­ve­tők a velük szem­ben indí­tott bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sát vagy a rend­őri intéz­ke­dést igye­kez­tek befo­lyá­sol­ni, meg­aka­dá­lyoz­ni. Ezen ese­tek­ben az elkö­ve­tők az intéz­ke­dő rend­őrök­kel, vagy tanú­ként kihall­ga­tan­dó sze­mé­lyek­kel szem­ben alkal­maz­tak erő­sza­kot, fenye­ge­tést, avagy valót­lan sze­mé­lyi ada­tok­kal pró­bál­ták meg magu­kat igazolni.

A közel­múlt­ban két ügy­ben is hason­ló cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyészség.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye