Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » A buszban felejtette a sofőr az óvodás kislányt, aki emiatt életét vesztette - a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Tisza­fü­re­di Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 57 éves kun­he­gye­si fér­fi­vel szem­ben, aki 2022 júni­u­sá­ban egy gyer­me­ke­ket szál­lí­tó kis­busz sofőr­je­ként a gép­jár­mű­ben hagyott egy 4 éves kis­lányt. A gyer­mek, mire ráta­lál­tak, már ájult volt, és hiába szál­lí­tot­ták azon­nal kór­ház­ba, pár nap múlva éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a férfi meg­bí­zá­si szer­ző­dés alap­ján szál­lí­tott gyer­me­ke­ket a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek­ről a Tomaj­mo­nos­to­ra tele­pü­lé­sen talál­ha­tó okta­tá­si intézményekbe.

2022. júni­us 7-én, reg­gel a vád­lott Tisza­der­zsen vette fel a 4 éves kis­lányt az autó­busz­ra azért, hogy óvo­dá­ba vigye. A sofőr az autó­busszal Tomaj­mo­nos­to­rá­ra haj­tott, ahol az álta­lá­nos isko­lá­nál az autó­busz­ról leszáll­tak az ott tanu­ló gyer­me­kek, majd a vád­lott ezután nem állt meg az óvoda előtt, hanem az autó­bu­szon akkor már egye­dü­li utas­ként utazó kis­ko­rú sér­tet­tel a tele­pü­lé­sen, egy köz­te­rü­le­ten lévő, fedet­len par­ko­ló­ba hajtott.

A sofőr 8 óra táj­ban csu­kott ajtók­kal és abla­kok­kal, lezá­rat­lan álla­pot­ban elhagy­ta az autó­buszt anél­kül, hogy az utas­te­ret kellő ala­pos­ság­gal átvizs­gál­ta volna, így nem vette észre, hogy a kis­lány még az autó­bu­szon van. 

Az autó­busz­ban a leve­gő hőmér­sék­le­te a nap folya­mán fel­for­ró­so­dott, és a leve­gőt­len­né vált, zárt tér­ben az óvo­dás kis­lány esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Ami­kor kora dél­után ráta­lál­tak az ülé­se­ken fekvő gyer­mek­re, az autó­busz­ban már több mint 50 °C volt.

A gyer­mek a meleg­től hőgu­tát kapott és – a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re – 3 nap­pal később elhunyt.

A férfi a ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott utas­lis­ta alap­ján nem győ­ző­dött meg arról, hogy kit és hova kell szál­lí­ta­nia, továb­bá a szál­lí­tás befe­je­zé­se­kor nem ellen­őriz­te kellő gon­dos­ság­gal azt, hogy tartózkodik-e még vala­ki az autó­busz utas­te­ré­ben. Ily módon gon­dat­lan­ság­ból köz­vet­len veszély­nek tette ki a gyer­mek éle­tét, és mulasz­tá­sa­i­nak követ­kez­mé­nye­ként vesz­tet­te éle­tét a kislány.

Az ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben fog­ház­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint a sze­mély­szál­lí­tói tevé­keny­ség­től – mint fog­lal­ko­zás­tól – tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt a vádiratában.

Az ügy­ben a Tisza­fü­re­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A képe­ket az ügy­ben eljá­ró nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a helyszínen.