Főoldal » Hírek » A buszon garázdálkodott egy férfi - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki a hely­kö­zi busz­já­ra­ton vesze­ke­dett utas­tár­sa­i­val, majd a busz abla­kát is betörte.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 23 éves férfi 2023 janu­ár­já­ban, este, Győr­ből a hely­kö­zi busz­já­rat­tal akart haza­men­ni a Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­ba. Már a busz­meg­ál­ló­ban ittas álla­pot­ban volt, azon­ban a fel­szál­lás során a sofőr úgy íté­le­te meg, hogy még fel­en­ged­he­tő a busz­ra. Az uta­zás során az ittas elkö­ve­tő már a leszál­lás­hoz készü­lő­dött, mikor egyik utas­tár­sa szóvá tette neki, hogy egy sörös dobozt hagyott az ülésen.

A férfi ezen fel­há­bo­ro­dott, kia­bál­ni kez­dett a másik utas­sal, a busz ülé­se­it ütö­get­te, és táma­dó­lag lépett fel. Végül a busz­so­főr szál­lí­tot­ta le a busz­ról, a meg­ál­ló­ban azon­ban, ami­kor a sofőr vissza­ült helyé­re, és becsuk­ta az ajtót, az elkö­ve­tő dühé­ben bele­rú­gott a busz­aj­tó üve­gé­be, ami ettől kitörött.

A ron­gá­lás­sal a ter­helt több mint 150.000 forint kárt okozott.

A fér­fit az ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A képe­ken a meg­ron­gált busz látható.