Főoldal » Hírek » A buszon indult, de az utcán ért véget a szóváltás – VIDEÓVAL - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy vita hevé­ben eltör­te az élet­tár­sa test­vé­ré­nek orrát. 

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó elkö­ve­tő 2022 augusz­tu­sá­ban azon a távol­sá­gi buszon uta­zott, amely­re később a sér­tett is fel­szállt. A fér­fi­ak már útköz­ben össze­szó­lal­koz­tak, és han­go­san vesze­ked­tek egé­szen addig, amíg Mar­ca­li­ban végül mind­ket­ten leszáll­tak a jár­mű­ről. Nézet­el­té­ré­sük a pálya­ud­var­tól nem messze már tett­le­ges­sé­gig fajult, mivel egy köze­li utcá­ban előbb dula­kod­ni kezd­tek, majd köl­csö­nö­sen meg­ütöt­ték egymást.

A vere­ke­dés során a sér­tett a föld­re esett, amit ész­lel­ve egy köze­li ital­bolt­ból egy másik férfi sie­tett a segít­sé­gé­re, és meg­pró­bál­ta elhúz­ni tőle a vád­lot­tat. Az indu­la­tos férfi azon­ban vissza­fu­tott az úttest­ről fel­kel­ni igyek­vő sér­tett­hez, és őt fejbe rúgta. A bán­tal­ma­zás­tól a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést is szen­ve­dett, mivel eltö­rött az orrcsontja.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ese­mé­nye­ket rész­ben egy tér­fi­gye­lő kame­ra is rögzítette: