Főoldal » Archív » A Ceglédi Járási Ügyészség egy napon 12 ittas járművezetőt állított gyorsított eljárásban bíróság elé

2016 feb­ru­ár­já­ban és már­ci­u­sá­ban Ceg­lé­den és kör­nyé­kén ugrás­sze­rű­en meg­nőtt a jár­mű­ve­ket itta­san veze­tők száma, ezért a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság foko­zott köz­úti ellen­őr­zést tar­tott, ahol szá­mos ittas veze­tőt értek tet­ten. Ennek ered­mé­nye­ként a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség egy napon 12 ittas jár­mű­ve­ze­tőt állí­tott gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-07