Főoldal » Archív » A civil szervezet vezetője fiktív számlákkal számolt el a pályázati pénzzel, felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki vele szemben

Mint­egy 4,6 mil­lió forin­tot kísé­relt meg iga­zol­ni fik­tív szám­lák­kal, a kerü­le­ti ügyész­ség ered­mé­nyes vád­eme­lé­se foly­tán 8 hónap, 2 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­tak ki vele szemben..

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy 34 éves férfi egy roma nem­ze­ti­sé­gi iden­ti­tás­őr­ző civil szer­ve­zet kép­vi­se­lő­je volt. A civil szer­ve­zet a 2012. évben támo­ga­tá­si szer­ző­dést kötött az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­val, amely kere­té­ben 2013. és 2016. között tíz pályá­za­ton vett részt ered­mé­nye­sen, és össze­sen, közel 4.650.000,- Ft vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás­ban része­sült. A férfi a 2013-2017. évek­ben benyúj­tott, utó­la­gos elszá­mo­lá­so­kat tar­tal­ma­zó pénz­ügyi beszá­mo­lók­ban a támo­ga­tá­sok fel­hasz­ná­lá­sát mint­egy 4.448.000,- Ft érték­ben valót­lan tar­tal­mú szám­lá­val igazolta.

A férfi ellen a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz­esz­kö­zök­kel kap­cso­lat­ban elő­írt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon büntetővégzést.

A bíró­ság az ügyész­sé­gi indít­vány alap­ján a vád­lot­tal szem­ben költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz­esz­kö­zök­kel kap­cso­lat­ban elő­írt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint 1 évre eltil­tot­ta a vád­lot­tat attól, hogy ala­pít­vány vagy egye­sü­let veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je legyen.

A vég­zés nem jogerős.