Főoldal » Archív » Saját családját bántotta, vádat emeltek ellene

Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki élet­tár­sát és közös egy­éves gyer­me­kü­ket is bántalmazta.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a férfi koráb­ban több­ször bán­tal­maz­ta a nála gyen­gébb fizi­ku­mú élet­tár­sát. 2019. decem­ber 15-én  az ittas vád­lott össze­ve­szett a nővel és ennek hatá­sá­ra közös, egy­éves gyer­me­kük sírni kez­dett. Ez a fér­fit tovább dühí­tet­te, meg­fog­ta a cse­cse­mőt és az ágyra hajítot­ta. Az élet­tár­sa a gyer­me­ket védve fölé hajolt, a férfi erre őt kezd­te fején ütle­gel­ni, majd miu­tán ész­lel­te, hogy a nő már vérzik, a kony­há­ba ment és ott tört-zúzott.

Ekkor a bán­tal­ma­zott élet­társ a szom­széd­tól kért segít­sé­get, a hely­szín­re rend­őrök érkez­tek, ezzel vetve véget a vád­lott magatartásának.

A vád­lott élettársa a fején szen­ve­dett zúzó­dá­sos, míg a gyer­mek mell­ka­sán hor­zso­lá­sos jel­le­gű sérüléseket.

Az ügy­ben a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett testi sér­tés bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt nyújtott be vád­ira­tot a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség.