Főoldal » Archív » A családon belüli erőszak visszaszorítása és a gyermekek védelme fontos ügyészi feladat

Rész­ben a bün­te­tő­jog szi­go­rú esz­kö­ze­i­nek alkal­ma­zá­sá­val, rész­ben a család- és gyer­mek­vé­de­lem terü­le­tén műkö­dő álla­mi szer­vek tör­vé­nyes műkö­dé­sé­nek ellen­őr­zé­sé­vel igyek­szik az ügyész­ség vissza­szo­rí­ta­ni a csa­lá­don belü­li erő­sza­kot, egy­ben hoz­zá­já­rul­ni ahhoz, hogy minél kisebb legyen a veszé­lyez­te­tett gyer­me­kek száma Heves megyé­ben.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 60 éves férfi ellen, aki idén tavasszal Gyön­gyö­sön hóna­po­kon át zak­lat­ta volt élet­tár­sát, pokol­lá téve ezzel közös kis­ko­rú gyer­me­ke­ik éle­tét is. A nő a gye­re­kek­kel az év ele­jén egy átme­ne­ti ott­hon­ba mene­kült, emel­lett már­ci­us­ban és júni­us ele­jén úgy­ne­ve­zett távol­tar­tást kez­de­mé­nye­zett a rend­őr­sé­gen a vád­lot­tal szem­ben. Ezek­ben az eljá­rá­sok­ban az ügyész is fel­lé­pett, indít­vá­nyoz­ta a távol­tar­tás elren­de­lé­sét. A bíró­ság az indít­vá­nyok­nak helyt adva mind­két­szer elren­del­te, hogy a férfi köte­les magát távol tar­ta­ni egy­ko­ri csa­lád­já­tól, azon­ban ez nem hozta meg a kívánt ered­ményt, mivel a vád­lott tovább­ra is zak­lat­ta, sőt súlyo­san bán­tal­maz­ta volt élet­tár­sát. Ezért a bíró­ság - ugyan­csak ügyé­szi indít­vány­ra - végül letar­tóz­tat­ta az erő­sza­kos apát. Vád­ira­tá­ban az ügyész vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a ter­helt­tel szem­ben.

A csa­lá­don belü­li erő­szak­nak a fel­nőt­tek mel­lett gyak­ran áldo­za­tul esnek a gyer­me­kek is, aki­ket sok­szor csak úgy lehet meg­óv­ni az ott­ho­ni atro­ci­tá­sok­tól, hogy a gyám­ha­tó­ság neve­lés­be veszi őket. Ilyen­kor sor kerül­het az inté­ze­ti elhe­lye­zé­sük­re, amire a fővá­ro­si és a megyei lakás­ott­ho­nok és gyer­mek­ott­ho­nok szol­gál­nak. Az ügyész­ség­ről szóló tör­vény elő­írá­sai sze­rint az ügyész rend­sze­re­sen ellen­őr­zi a gyer­mek­vé­del­mi szol­gál­ta­tó tevé­keny­sé­get foly­ta­tó intéz­mé­nyek műkö­dé­sé­nek tör­vé­nyes­sé­gét, és amennyi­ben tör­vény­sér­tést tár fel, az intéz­mény veze­tő­je felé fel­hí­vás­sal él, adott eset­ben pedig egyez­tet a fenn­tar­tó­val. Heves megyé­ben a főügyész­ség jelen­leg is kilenc lakás­ott­hon­ban végez tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zést.

A gyer­mek­vé­de­lem terü­le­tén a megyé­ben szo­ros az együtt­mű­kö­dés a köz­igaz­ga­tás­ban dol­go­zó szak­em­be­rek és az erre a fel­adat­ra kije­lölt, spe­ci­á­lis isme­re­tek­kel ren­del­ke­ző ügyé­szek között. Jó példa erre az az októ­ber­ben lezaj­lott egyez­te­tés, mely­re a család- és gyer­mek­jó­lé­ti szak­szol­gá­lat, vala­mint a gyám­ha­tó­ság dol­go­zói érkez­tek Hat­van­ból Eger­be, a megyei főügyész­ség­re. A meg­be­szé­lé­sen részt vevő ható­sá­gok kép­vi­se­lői - úgy is, mint a gyer­mek­vé­del­mi jel­ző­rend­szer tag­jai - a még szo­ro­sabb és haté­ko­nyabb együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge­it ele­mez­ték.