Főoldal » Archív » A csepeli emberölés gyanúsítottjának előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó egy 57 éves buda­pes­ti nő meg­ölé­sé­vel.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2017. május 11-én egy buda­pes­ti, XXI. kerü­le­ti lakás­ban egy kés­sel bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet azért, hogy a lakás­ból külön­fé­le érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el. A bán­tal­ma­zást köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a nő érté­ke­it magá­hoz vette, majd távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meg­halt.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ját kelti.

A gya­nú­sí­tott 2017. május hó 15-én ugyan önként jelent­ke­zett a nyo­mo­zó ható­ság­nál, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után azon­ban a hely­színt elhagy­ta. Ezután a nyo­mo­zó ható­ság szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált, nem sike­rült fel­ku­tat­ni, így vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot kel­lett kibo­csá­ta­ni.

A bűn­cse­lek­mény utáni maga­tar­tá­sa, a ter­hé­re rótt cse­lek­mény súlyos­sá­ga és a kiszab­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­ga az ügyész­ség sze­rint meg­ala­poz­za annak veszé­lyét, hogy a férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, így az eljá­rás­ban a jelen­lé­te csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel biz­to­sít­ha­tó.

Emel­lett a gya­nú­sí­tott elő­éle­te miatt a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­től is tar­ta­ni kell.

Mind­er­re figye­lem­mel a Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, amely­nek kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon hoz dön­tést.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság tel­je­sí­ti.