Főoldal » Archív » A csokoládéval kereskedő bűnszervezet 11. tagja is előzetes letartóztatásba került

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség - a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt a NAV által nyo­mo­zott ügy­ben - 2014. már­ci­us 25-én indít­vá­nyoz­ta egy 41 éves buda­pes­ti férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy cso­ko­lá­dé­val keres­ke­dő bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként részt vett az ÁFA adó­nem­ben mint­egy 1,14 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás elkövetésében.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.03.26. előzetes