Főoldal » Hírek » A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség egy 11 éves kislányt szexuálisan bántalmazó férfi büntetésének súlyosítását indítványozta

Egy 57 éves férfi rend­sze­re­sen zak­lat­ta, fog­dos­ta, erő­sza­ko­san sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kész­te­tett egy 11 éves kis­lányt. Az ügyész­ség a 8 év fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta. 

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tés­kor 57 éves vád­lott 2017. év folya­mán a laká­sán hét­vé­gen­ként, illet­ve a nyári szü­net­ben gyak­ran talál­ko­zott élet­tár­sá­nak uno­ká­já­val. A vád­be­li idő­szak­ban mind­össze 11 éves leány­gyer­mek kis­ko­ra óta nagy­ap­ja­ként ismer­te és sze­ret­te őt. A férfi maga­tar­tá­sa vele szem­ben akkor vál­to­zott meg és tor­zult el, ami­kor „foga­dott uno­ká­ja” 4. osz­tá­lyos lett az isko­lá­ban. Ami­kor nála tar­tóz­ko­dott, rend­sze­re­sen zak­lat­ta, fog­dos­ta, erő­sza­ko­san sze­xu­á­lis cse­le­ke­det­re kész­tet­te, vagy faj­ta­lan­ko­dott a jelen­lé­té­ben. Vona­ko­dá­sát erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel igye­ke­zett meg­tör­ni. A gyer­mek végül a vád­lott foko­zó­dó sze­xu­á­lis táma­dá­sa­i­nak azzal vetett véget, hogy sérel­me­it egy kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus­nak, később pedig édes­any­já­nak is feltárta.

A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tagad­ta, az íté­let ellen védő­jé­vel fel­men­té­sért fellebbezett. 

Az ügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú bíró­ság­hoz inté­zett indít­vá­nyá­ban a bűnös­sé­get súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nyo­ma­té­ká­ra utal­va a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek nagy tár­gyi súlyát hang­sú­lyoz­ta. A vád­lott a gon­do­zá­sa és fel­ügye­le­te alatt álló kis­le­ány sze­re­tet­tel­jes bizal­má­val vissza­él­ve az erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét egy­aránt kirí­vó­an veszé­lyez­tet­te. A bün­te­té­si tétel­ke­ret 5-15 év közöt­ti sza­bad­ság­vesz­tés, amely­nek közép­mér­té­ke 10 év fegy­ház, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a sza­bad­ság­vesz­tés és a mel­lék­bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa indokolt.

A nem jog­erős íté­let ellen beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek­ről a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.