Főoldal » Hírek » A debreceni lakásotthonban élő fiú bántalmazta a gyermekfelügyelőt - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fiú ellen, aki nem tar­tot­ta be a lakás­ott­hon házi­rend­jét, és az őt kér­dő­re vonó gyer­mek­fel­ügye­lőt dühé­ben megütötte.

A fia­tal­ko­rú nem a csa­lád­já­ban nevel­ke­dik, 2018 óta Deb­re­cen­ben, az egyik egy­ház által működ­te­tett lakás­ott­hon­ban él.

A vád sze­rint 2021. augusz­tus 21-én, reg­gel a fia­tal­ko­rú a gyer­mek­fel­ügye­lő­ként dol­go­zó sér­tett mel­lett mobil­te­le­fo­non beszél­ge­tett a hoz­zá­tar­to­zó­i­val. A lakás­ott­hon házi­rend­jé­ben meg­ha­tá­ro­zott, mobil­te­le­fo­ná­lás­ra for­dít­ha­tó idő­tar­tam lejár­ta­kor a sér­tett szólt a fiú­nak, hogy fejez­ze be a beszél­ge­tést és adja vissza a készü­lé­ket. A fia­tal ennek nem tett ele­get, tovább beszél­ge­tett, majd dühé­ben kia­bált a neve­lő­vel, szi­dal­maz­ta és trá­gár sza­vak­kal illet­te. Ezt köve­tő­en a sér­tett a vád­lott­nál lévő tele­fo­nért nyúlt azért, hogy azt vissza­ve­gye, azon­ban ekkor a fel­dü­hö­dött fiú szem­ből, a szem­öl­dö­kén meg­fe­jel­te. A bán­tal­ma­zás köve­tő­en a fiú végül átad­ta a készüléket.

A sér­tett­nek a fia­tal­ko­rú bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben sérü­lé­se nem keletkezett.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint a lakás­ott­hon­ban gyer­mek­fel­ügye­lő­ként dol­go­zó sér­tett külön­le­ges jog­vé­del­met élvez, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra és álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.