Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A diplomáciai mentesség felfüggesztése iránti indítványt tett az ügyészség

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal elnö­ké­nek fel­je­len­té­se alap­ján a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen nagy nyil­vá­nos­ság előtt, jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett rágal­ma­zás vét­sé­gé­nek gya­nú­ja miatt indult nyo­mo­zás kap­csán az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um felé – az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­gé­nek ide­ig­le­nes ügy­vi­vő­je vonat­ko­zá­sá­bana dip­lo­má­ci­ai men­tes­ség fel­füg­gesz­té­se iránt szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek megtételét.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség által nagy nyil­vá­nos­ság előtt, jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett rágal­ma­zás vét­sé­gé­nek gya­nú­ja miatt 2014. decem­ber 15. nap­ján elren­delt nyo­mo­zás során elvé­gez­te azon nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket, ame­lyek köz­vet­le­nül nem érin­tet­tek men­tel­mi jog­gal ren­del­ke­ző személyt.

Az eljá­rás foly­tat­ha­tó­sá­ga érde­ké­ben az ügyész­ség a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um felé – az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­gé­nek ide­ig­le­nes ügy­vi­vő­je vonat­ko­zá­sá­bana dip­lo­má­ci­ai men­tes­ség fel­füg­gesz­té­se iránt szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek meg­té­te­lét indítványozta.

A rágal­ma­zás vét­sé­ge kap­csán, a tény­ál­lí­tás bűn­cse­lek­ménnyé minő­sí­té­sé­nek tekin­te­té­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség által 2014. decem­ber 15-én kiadott köz­le­mény­ben írtak az irányadók.

A vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek értel­mé­ben, a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sé­re irá­nyu­ló indít­vány meg­té­te­lé­vel egy­ide­jű­leg fel kell füg­gesz­te­ni a nyomozást.

Amennyi­ben a dip­lo­má­ci­ai men­tes­sé­get élve­ző sze­mély men­tel­mi jogát az arra jogo­sult nem füg­gesz­ti fel, az eljá­rást meg kell szüntetni.

                                                                                           Leg­főbb Ügyészség

                                                                                  Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály

 A Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye