Főoldal » Archív » A DNS mintája buktatta le a lakásbetörőt

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy békés megyei fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a fér­fi­nak 2016. októ­ber hónap­tól  állan­dó meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­d­e­le­me nem volt, magát lakás­be­tö­ré­sek­ből tar­tot­ta fenn.

A vád­lott 2016. októ­ber 18-án meg­je­lent az egyik esz­ter­go­mi tár­sas­ház­ban lévő lakás­nál. A férfi a sér­tet­ti lakás­sal szem­be­ni ingat­lan kém­le­lő­nyí­lá­sát krém­sze­rű anyag­gal beken­te azért, hogy ne lehes­sen kilát­ni, majd hen­ger­zár­tö­rés­sel a sér­tett laká­sá­ba bement, ahon­nan éksze­re­ket, órá­kat, mobil­te­le­fo­no­kat, lap­to­po­kat, vala­mint 250.000 forint kész­pénzt lopott el. Az elkö­ve­té­si érték össze­sen 3.188.151 forint.

A nyo­mo­zók hely­szí­ne­lés­kor szá­mos nyo­mot rög­zí­tet­tek, ennek elle­né­re az elkö­ve­tő azo­no­sí­tá­sa nem sike­rült, ezért a nyo­mo­zást fel­füg­gesz­tet­ték. Hóna­pok­kal később adat merült fel arra, hogy a betö­rést a vád­lott követ­het­te el, amit végül iga­zolt az, hogy a lakás­ban rög­zí­tett DNS minta a fér­fi­tól származott.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.