Főoldal » Hírek » A dohánybolti fegyveres rablás bűnsegéde elleni vádemelésről- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki segít­sé­get nyúj­tott a nyo­mo­zás során elhunyt elkö­ve­tő­nek 2020 máju­sá­ban egy szom­bat­he­lyi nem­ze­ti dohány­bolt kirab­lá­sá­ban.

A vád­irat sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő szál­lí­tot­ta a néhai ter­hel­tet sze­mély­gép­ko­csi­val az egyik szom­bat­he­lyi nem­ze­ti dohány­bolt­hoz, majd bement oda fel­de­rí­te­ni a tere­pet. Még az autó­ban a nő átadott az elkö­ve­tő­nek egy air­soft pisz­tolyt.

Ezt köve­tő­en az elhunyt ter­helt bement a dohány­bolt­ba, kért egy doboz ciga­ret­tát, majd miu­tán azt zseb­re tette, elő­vet­te az air­soft pisz­tolyt, az eladó­ra fogta és a bevé­tel átadá­sát köve­tel­te.

A sér­tett 110.000 forin­tot adott át az elhunyt ter­helt­nek.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a nő szál­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt a laká­sá­ra és a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pén­zen meg­osz­toz­tak.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség bűn­se­géd­ként, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nőt, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tett a vád­irat­ban, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.

Az elhunyt elkö­ve­tő­vel szem­ben, mivel halá­la miatt a bün­tet­he­tő­sé­ge meg­szűnt, a nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rást meg­szün­tet­te.

A rend­őr­sé­gi szem­lén készült fotók az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezarult-a-nyomozas-a-szombathelyi-dohanybolti-0