Főoldal » Hírek » A dr. Czeglédy Csaba Adrián és társai ellen indult büntetőügyben az eljárásból több védő végleges kizárása történt

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék azon hatá­ro­za­ta­i­nak a hely­ben­ha­gyá­sát, amellyel az I. rendű vád­lott veze­tő védő­jé­nek, továb­bá másik három vád­lott meg­ha­tal­ma­zott védő­jé­nek  kizá­rá­sa tör­tént.

Az első­fo­kon eljá­ró bíró­ság ész­lel­ve a vád­lot­tak közöt­ti érdek­el­len­té­tet és azt, hogy az I. rendű vád­lott veze­tő védő­je több tanú kép­vi­se­le­tét is ellát­ta az eljá­rás során, kizár­ta az érin­tett védőt az eljá­rás­ból.  A vég­zés ellen az I. rendű vád­lott veze­tő védő­je, továb­bá az érin­tett vád­lot­tak és meg­ha­tal­ma­zott védő­jük jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la – elfo­gad­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ját –, meg­ál­la­pí­tot­ta a védők vonat­ko­zá­sá­ban a kizá­ró ok fenn­ál­lá­sát és az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét hely­ben­hagy­ta.