Főoldal » Hírek » A drogéria biztonsági őre fogta el a tolvajt - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, akit a dro­gé­ria biz­ton­sá­gi őre ért tet­ten lopás közben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. decem­ber 30-án, egy tata­bá­nyai üzlet­ben a bevá­sár­ló kosa­rá­ba helye­zett el hat darab, össze­sen 65.994 forint érté­kű már­kás par­fü­möt, majd beállt a pénz­tár­hoz veze­tő sorba. Vára­ko­zás köz­ben a par­fü­mö­ket a mell­ka­sá­hoz szo­rí­tott alkar­já­ra helyez­te, majd a vevők és a pénz­tár mel­lett elsé­tál­va távo­zott az üzlet­ből, a par­fü­mö­ket nem fizet­te ki.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét az üzlet biz­ton­sá­gi őre figye­lem­mel kísér­te, az elkö­ve­tőt elfog­ta, a szak­üz­let iro­da­he­lyi­sé­gé­be kísér­te, a rend­őri intéz­ke­dés idő­pont­já­ig visszatartotta.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A lopást az üzlet kame­rá­ja rögzítette.