Főoldal » Archív » A Dunába küldte volt élettársát

A Győri Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a vád­lott ellen, és a vád­irat­ban hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fél­té­keny férfi nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tá­su­kat, ezért tele­fo­non több­ször fenye­get­te, majd 2014. janu­ár 19. nap­ján haj­nal­ban, Győr­ben az utcán várta a mun­ká­ba indu­ló volt élet­tár­sát. A sér­tet­tet a ruhá­za­tá­nál az autó­já­ba rán­gat­ta, majd meg­lát­ta a sér­tett tele­fon­ján hívó fél­ként a nő új barát­já­nak fény­ké­pét, ezért a sér­tett nya­ká­hoz egy kést szo­rí­tott és őt meg­ölés­sel fenye­get­te, illet­ve több­ször meg­ütöt­te. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet a Duna part­ra vitte, ahol deré­kig levet­kőz­tet­te, és a vízbe küld­te, hogy meg­ful­lad­jon. A sér­tett ekkor ígé­re­tet tett arra, hogy átgon­dol­ja a fér­fi­val való kap­cso­la­tát, és neki min­den nap sms-t fog kül­de­ni, mely­nek hatá­sá­ra a vád­lott őt sza­ba­don enged­te.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye