Főoldal » Archív » A falunapon randalírozott

Egy Baj­nán tar­tott falu­na­pon az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő a szín­pad előtt állt. Az eset 2014. augusz­tus 9-én tör­tént. A férfi fel­nyúlt a szín­pad­ra, meg­ra­gad­ta a tán­co­ló hölgy bal kezét, és meg­pró­bál­ta őt lerán­ta­ni, de a nő ellen­állt. Ekkor az elkö­ve­tő fel­ment a szín­pad­ra, és min­den előz­mény nél­kül ököl­lel két alka­lom­mal meg­ütöt­te a szin­tén ott tán­co­ló férfi bal arcát és sze­mét, őt meg­lök­te, ezért mind­ket­ten lees­tek a zenét szol­gál­ta­tó pult­ra. A garáz­da férfi ezután a szín­pad desz­ká­it fel­sza­kí­tot­ta és köz­ben ordí­tott. A férfi utol­ér­te az álta­la koráb­ban bán­tal­ma­zott, haza­fe­lé tartó sér­tet­tet, és ököl­lel a bal sze­mén újra több alka­lom­mal meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nél a 8 napon túl gyó­gyu­ló szem­sé­rü­lés reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye