Főoldal » Archív » A fegyverneki rablóbanda bíróság előtt felel tetteiért - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat azok­kal a fegy­ver­ne­ki fér­fi­ak­kal szem­ben, aki­ket azzal vádol­nak, hogy 2015 év első fél­évé­ben, előre meg­ter­ve­zet­ten soro­zat­ban követ­tek el éjsza­kai rab­lá­so­kat és más súlyos bűncselekményeket.

A vád­lot­tak gép­ko­csi­val utaz­tak a kisze­melt tele­pü­lé­sek­re. Amíg egyi­kük figyelt, a töb­bi­ek azért, hogy erő­szak­kal meg­sze­rez­zék a sér­tet­tek pén­zét és egyéb érté­ke­it, csuk­lyá­ban, vas­csö­vek­kel és kötö­ző esz­kö­zök­kel fel­sze­rel­kez­ve tör­tek be lakóházakba.

A banda rabolt Örmé­nye­sen, ahol az egyik sér­tet­tet 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va bán­tal­maz­ták, majd miu­tán 75.000 Ft kész­pénzt és 2 db mobil tele­font talál­tak, a két áldo­za­tu­kat össze­kö­töz­ve maguk­ra hagyták.

Tisza­te­nyőn idős, moz­gá­suk­ban kor­lá­to­zott sér­tet­tek­től 410.000 Ft kész­pénzt rabol­tak el. Áldo­za­ta­ik keze­it, lába­it össze­kö­töz­ték és azért, hogy ne tud­ja­nak segít­sé­get hívni, a mobil tele­fon­ja­i­kat vízbe dobták.

A banda Túr­ke­vén is rabolt, ahol a sér­tet­tet egy vasa­ló­val kegyet­len módon addig sanyar­gat­ták, amíg el nem árul­ta, hogy hol tart­ja a meg­ta­ka­rí­tott pén­zét. Minden­nek ered­mé­nye­ként 570.000 Ft kész­pénz­zel távoz­tak a helyszínről.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben több rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san, bűn­szö­vet­ség­ben, illet­ve az elhá­rí­tás­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat és indít­vá­nyoz­ta a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság­nak, hogy a vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki.

Szol­nok, 2016. októ­ber 5.

Dr. Varga Árpád

főügyész

2016. 10. 05. Jász-Nagykun-Szolnok