Főoldal » Hírek » A felborított sör volt az oka a falunapi konfliktusnak – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot három fér­fi­val szem­ben, akik han­gos­ko­dás­sal és egy­más meg­lö­ké­sé­vel pró­bál­ták ren­dez­ni nézet­el­té­ré­sü­ket egy Somogy vár­me­gyei falunapon.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak – akik közül a két idő­sebb férfi volt egy tár­sa­ság­ban, míg a fia­ta­labb vád­lott uno­ka­test­vé­ré­vel és egy másik isme­rő­sük­kel érke­zett – a 2022 júni­u­sá­ban tar­tott ren­dez­vé­nyen talál­koz­tak össze, ami­kor a fia­ta­labb férfi roko­na a kéz­fo­gás­kor vélet­le­nül bele­rú­gott az idő­sebb vád­lot­tak föld­re helye­zett, bon­tat­lan sörébe.

A ter­hel­tek ekkor még nem vesze­ked­tek, azon­ban ami­kor a kul­túr­ház mos­dói előtt ismét össze­ta­lál­koz­tak, a két idő­sebb férfi indu­la­to­san szóvá tette, hogy mégis hogy kép­ze­li az uno­ka­test­vér, hogy rug­dos­sa a sörü­ket. A szó­vál­tás­ból kia­bá­lás és durva lök­dö­ső­dés lett, ami a műve­lő­dé­si ház udva­rán foly­ta­tó­dott. Az ittas vád­lot­tak meg­bot­rán­koz­ta­tó visel­ke­dé­sé­nek a pol­gár­mes­ter köz­be­avat­ko­zá­sa vetett véget, aki kite­rel­te a fér­fi­a­kat a ren­dez­vény területéről.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben köz­ér­de­kű munka, vala­mint elzá­rás bün­te­tés­re tett indítványt.

A képet a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén rög­zí­tet­te a biz­ton­sá­gi kame­ra a dula­ko­dó férfiakról.